Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Content?!, Karel de Floustraat 54, 8000 Brugge met ondernemingsnummer BE 0780.890.580. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. In dat geval ondertekenen de opdrachtgever en de freelancer een schriftelijke bevestiging.

De opdrachtgever wordt vanaf nu in deze voorwaarden als ‘jij’, ‘je’ of ‘jou’ genoemd.

Bénédicte Devrieze staat vanaf nu gelijk aan ‘ik’, ‘mij’ of ‘me’.

Artikel 2 – Opdrachtgever

Ik beschouw jou als mijn opdrachtgever. Dat wil zeggen: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die als opdrachtgever wordt vermeld in de offerte, onder vermelding van jouw naam, adres en eventueel ondernemingsnummer.

Artikel 3 – Vertrouwelijkheid

Ik verplicht er mij toe vertrouwelijke informatie geheim te houden tegenover derden. Hiermee bedoel ik: jouw identiteit en alle vertrouwelijke gegevens waarvan ik tijdens de uitvoering van het werk kennis heb genomen.

Tenzij anders overeengekomen, geef je mij jouw uitdrukkelijke toestemming om jouw naam of bedrijfsnaam, eventuele recensies en een link naar jouw website bekend maken op mijn website.

Artikel 4 – Offerte

Een eerste kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en uiteraard gratis. Hierna stel ik een nauwkeurige offerte op die 30 dagen geldig blijft. Ik bezorg jou deze offerte per mail en als jij deze offerte ondertekent, dan wordt de overeenkomst bindend.

Offertes gelden specifiek voor iedere individuele opdracht. Ze zijn niet automatisch van toepassing op andere en/of toekomstige opdrachten. Ik krijg van jou alle informatie die nodig is om de opdracht te kunnen realiseren. De prijsofferte en leveringstermijnen worden op grond van deze informatie verstrekt. Als deze informatie niet volledig is gebleken of als de opdracht nog wordt gewijzigd na de offertebevestiging, kunnen prijsofferte en leveringstermijnen worden herzien. Content?! heeft het recht het tarief te verhogen bij heel dringend werk, avond-, weekendwerk. In dit geval wordt de meerprijs uitdrukkelijk vermeld in de offerte.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

Ik verbind er mij toe om professionele teksten en diensten af te leveren. Ik werk gericht, nauwkeurig en kwaliteitsvol.

Ik lever alle redelijke inspanningen om de opdracht uit te voeren volgens de gemaakte afspraken in de offerte, zonder ter zake enige garantie te geven. Afgesproken timings zijn indicatief en onder voorbehoud van uw goede medewerking.

U begrijpt dat uw input essentieel is voor mij om de opdracht goed te kunnen uitvoeren. Daarom verbindt u er zich toe om alle nodige informatie, documenten, bestanden, feedback, enz. op mijn eerste verzoek aan te leveren en dit binnen een redelijke termijn. Als het resultaat van de opdracht finaal afwijkt omwille van uw gebrekkige medewerking, ben ik daar niet voor aansprakelijk en zijn eventuele herwerkingen tegen een bijkomend uurtarief (van 50 euro per uur tenzij de offerte een ander bedrag aangeeft).

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor inhoudelijke fouten als jij onjuiste en/of onvolledige informatie of bronmateriaal hebt bezorgd.

Ik ben niet aansprakelijk voor materiële vergissingen (zoals typfouten, indien beperkt) in aangeleverde teksten, maar ik verbind mij ertoe om eventuele materiële vergissingen zonder meerkost te verbeteren.

Ik ben niet aansprakelijk voor onjuistheden en/of onvolledigheden die jij niet hebt opgemerkt en/of hebt gemeld vóór de afgesproken correctieronde (zie artikel 7).

Ik kan nooit aansprakelijk worden gesteld als het gaat over rechten van intellectuele eigendom of andere rechten (bv. privacyrechten) op bronmateriaal of gegevens die jij mij hebt verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst.

Ik kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade ten gevolge van mijn dienstverlening, zoals omzetderving, winstderving, vorderingen van derden, reputatieschade, enzovoort.

Buiten de voormelde situaties, is mijn totale aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het bedrag dat de afgelopen twaalf maanden aan u is gefactureerd voor de specifieke opdracht waarop de offerte betrekking heeft.

Artikel 7 – Correctieronde

Je hebt recht op één correctieronde. Die is altijd inbegrepen in mijn service. Daarbij controleer je zorgvuldig mijn geleverde teksten en/of diensten op basis van onze gemaakte afspraken. Je hebt vijf dagen de tijd om jouw feedback en verbeteringen per mail naar mij door te sturen. Op basis daarvan pas ik de teksten of diensten aan. Na verloop van deze vijf dagen word je geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde teksten en/of diensten.

Voor alle extra correcties of herzieningen ná deze correctieronde, wordt een bijkomend uurtarief gerekend (tegen 50 euro per uur tenzij de offerte een ander tarief vermeldt).

Artikel 8 – Wijziging opdracht

Indien je de aard en/of het volume van de opdracht wijzigt ná de offertebevestiging, dan stel ik een nieuwe offerte op met gewijzigde termijnen en tarieven. Ik mag er ook voor kiezen om deze nieuwe opdracht niet uit te voeren. Je bent wel verplicht het reeds uitgevoerde werk en de reeds gemaakte kosten te vergoeden.

Als ik wegens overmacht niet in staat ben de opdracht binnen de voorziene termijn af te werken, dan laat ik jou dat zo snel mogelijk weten en wat dit betekent voor onze overeenkomst. In geval van overmacht kan ik niet aansprakelijk gesteld worden. Indien de situatie van overmacht definitief geworden is (hetgeen sowieso het geval is indien de overmachtssituatie langer duurt dan drie ononderbroken maanden), ben ik gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen zonder dat ik enige terugbetaling of schadevergoeding verschuldigd ben.

Artikel 9– Ontbinding en schadevergoeding

Ik heb het recht om eigenmachtig en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden ingeval van een ernstige wanprestatie van jou die je niet rechtzet binnen vijftien dagen nadat ik jou in gebreke heb gesteld, zoals maar niet beperkt tot, de niet-betaling van een factuur tegen de vervaldag. In dat geval ben ik gerechtigd om het volledige bedrag van de overeenkomst in rekening te brengen, onverminderd het recht op betaling van alle overige kosten, schadevergoedingen en eventuele nalatigheidsinteresten.

Indien jouw onderneming failliet gaat, wordt ontbonden of wordt overgenomen door een derde, geeft dit van rechtswege aanleiding tot de ontbinding van de overeenkomst tussen ons, tenzij ik schriftelijk afstand doe van die ontbinding en de verdere uitvoering nastreef.

Artikel 10 – Klachten over het eindproduct

Heb je klachten over het eindproduct van mijn geleverde diensten, dan stuur je mij een klachtenmail met een gedetailleerde motivering en eventuele bewijsvoering. Je stuurt deze mail binnen de vijf werkdagen vanaf de leveringsdatum.

Na deze vijf werkdagen ga ik ervan uit dat je mijn geleverde werk aanvaardt en goedkeurt. Je blijft sowieso verplicht om de factuur voor dit eindproduct te betalen. Klachten zijn slechts mogelijk voor zover je het eindproduct niet in gebruik hebt genomen, hebt bewerkt of verwerkt, of er op enige andere wijze hebt over beschikt.

Artikel 11 – Facturen

Als ik jou het eindproduct van mijn geleverde diensten bezorg, dan stuur ik jou kort daarna de factuur per mail. Als je de termijnvoorwaarde van de correctieronde (zie artikel 7) niet hebt nageleefd, dan kan ik het volledige bedrag factureren alvorens de correctieronde plaatsvindt.

Elke factuur wordt als aanvaard beschouwd, tenzij je de factuur binnen een termijn van acht dagen na verzending met een aangetekende brief betwist.

Artikel 12 – Betaling binnen 30 dagen

Facturen dien je te betalen binnen de 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 14 – Sancties bij laattijdige of niet-betaling

Als je een factuur niet binnen de 30 dagen betaalt, dan stuur ik jou een herinneringsmail waarin ik jou in gebreke stel en zal verzoeken om alsnog de betaling te voldoen binnen de termijn vermeld in de mail (en als geen termijn is vermeld, bedraagt deze veertien kalenderdagen)

Vanaf de vervaldag van de factuur, ben je zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, namelijk 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 25,00 euro.

Daarnaast worden vanaf de vervaldag van de factuur, op het factuurbedrag verwijlintresten aangerekend a rato van 1 % per maand. Dit alles zonder ingebrekestelling, en ongerekend gerechtelijke intresten en kosten.

Bovendien zal ik alle verdere diensten opschorten vanaf de vervaldatum van een factuur, en deze pas hervatten nadat alle verschuldigde bedragen zijn betaald.

Artikel 15 – Eigendomsrechten

Wij komen overeen dat de werken die ik voor jou ontwikkel, op bestelling zijn in de zin van Boek XI van het Wetboek Economisch Recht.

Ik behoud de eigendom van alle opgeleverde teksten tot je de factuur volledig hebt betaald.

Na betaling draag ik de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het eindproduct over aan jou. Je bent me geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet bij hergebruik door derden.

Deze overdracht geldt wereldwijd en voor alle huidige en toekomstige exploitatiewijzen.

Ik behoud wel mijn morele rechten, die ik te goeder trouw zal uitoefenen. Zo heb ik het recht om mijn naam (of een andere gekozen benaming of pseudoniem die ik ten allen tijde op eerste verzoek mag doen wijzigen) op de opgeleverde werken te doen vermelden.

Artikel 16 – Rechtbank van Brugge

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.