Privacybeleid

Privacybeleid

Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die verwerkt worden door Content?! (eenmanszaak van Bénédicte Devrieze), met adres te 8000 Brugge, Karel de Floustraat 54, met ondernemingsnummer 0780.890.580}, die de verwerkingsverantwoordelijke is van deze website.

De Verwerkingsverantwoordelijke hecht veel belang aan uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens dan ook conform de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) alsook iedere toekomstige of aanvullende wetgeving in uitvoering daarvan, voor zover van toepassing.

Voor verdere vragen of opmerkingen in verband met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren, hetzij per e-mail naar info@contentforyou.be of per post naar voormeld postadres.

Wat betekent “persoonsgegevens verwerken”?

Het verwerken van persoonsgegevens (hierna “gegevens”) omvat elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het gaat, lees je in deze privacyverklaring. Het begrip ‘verwerken’ is zeer ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken van uw gegevens, of het delen hiervan met derden.

Welke gegevens ik verwerk

Ik verwerk mogelijk onderstaande gegevens via mijn website en in het kader van mijn commerciële activiteiten:

Naam: ik weet graag wie ik terug kan contacteren na een contactaanvraag. Jouw naam en/of voornaam worden daarom opgevraagd.

E-mailadres: dit wordt enkel gebruikt voor e-mailcontact. Je ontvangt geen nieuwsbrieven en ik geef deze gegevens niet door

Elektronische identificatie- en gebruiksgegevens (bv. IP adres, browsertype, locatiegegevens);

Contactgeschiedenis (bv. e-mailberichten, berichten verstuurd via het contactformulier, etc.);

Overeenkomsten

Facturatie- en betalingsgegevens

Feedback, testimonials, reviews

Voor welke doeleinden verwerk ik jouw gegevens ?

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt binnen het kader van de onderneming en met name voor volgende doeleinden:

Het beantwoorden van jouw contactaanvraag

De uitvoering van de contractuele opdracht

Het voldoen aan administratieve en fiscale verplichtingen

Overige communicatie met klanten en prospecten

Verwerkingsgronden

Bénédicte Devrieze (Content?!) verwerkt jouw persoonsgegevens bovendien op één van de volgende verwerkingsgronden:

De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de overeenkomst.

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld op boekhoudkundig of fiscaal vlak).

De gerechtvaardigde belangen van Bénédicte Devrieze (Content?!) die in bepaalde gevallen zwaarder wegen dan enig mogelijk nadeel voor uw rechten (bv. het promoten van de activiteiten van Bénédicte Devrieze (Content ?!); het verbeteren van de kwaliteit van de diensten van Bénédicte Devrieze (Content ?!); enz.).

Bepaalde gegevens worden door Bénédicte Devrieze (Content ?!) verwerkt op basis van uw toestemming (bv. voor het promoten van activiteiten bij potentiële zakelijke contacten).

Delen met anderen

Bénédicte Devrieze (Content?!) verstrekt jouw persoonsgegevens enkel aan derden indien dit nodig is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden.

Waar nodig doet Bénédicte Devrieze (Content?!) beroep op externe dienstverleners (verwerkers) die bepaalde persoonsgegevens verwerken in naam en voor rekening van ons. Wij zullen uw persoonsgegevens enkel met hen delen in de mate dat nodig is voor het verwerkingsdoel. We maken de nodige afspraken met onze verwerkers zodat zij jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden mogen gebruiken, en zij zullen tot vertrouwelijkheid gehouden zijn.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens ?

Bénédicte Devrieze (Content?!) bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden verwerkt. Aangezien de termijn waarvoor de gegevens kunnen worden bijgehouden afhangt van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie variëren. Soms zal specifieke wetgeving ons verplichten de gegevens bij te houden voor een bepaalde periode. Onze bewaartermijnen zijn steeds gebaseerd op wettelijke vereisten en een afweging van uw rechten en verwachtingen met hetgeen nuttig en nodig is voor het vervullen van de doeleinden. Na afloop van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist of geanonimiseerd.

Waar bewaren wij uw gegevens en hoe worden deze beschermd?

Wij voorzien passende veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak, om binnen het kader van onze activiteiten de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de onbevoegde toegang of onrechtmatige kennisgeving aan derden te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Daarnaast hebben wij er ook aandacht voor dat de verwerkers op wie wij beroep doen eveneens passende veiligheidsmaatregelen treffen om risico’s op incidenten zo veel als mogelijk te beperken.

Indien uw gegevens bij het gebruik van specifieke diensten of softwaretools, buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt worden, zal dit uitsluitend gebeuren in/naar landen waarvan de Europese Commissie heeft bevestigd dat ze een passend beschermingsniveau van uw gegevens waarborgen, of zullen er maatregelen genomen worden om de rechtmatige verwerking van uw gegevens in deze derde landen te verzekeren

Wat zijn uw rechten?

U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken. Indien u een beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via de contactgegevens opgenomen in deze privacyverklaring.

Recht van inzage en kopie

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en hiervan een kopie te krijgen. Onder dit recht valt ook de mogelijkheid om verdere inlichtingen te vragen omtrent de verwerking van uw gegevens, onder meer wat betreft de categorieën van gegevens die van u verwerkt worden en voor welke doeleinden dit gebeurt.

Recht van aanpassing of rectificatie

U heeft het recht om uw gegevens te laten aanpassen indien u meent dat wij beschikken over onjuiste gegevens.

Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid)

U heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging wissen. Wij zullen echter niet altijd in staat zijn om een dergelijk verzoek in te willigen, onder meer wanneer wij de gegevens nog nodig hebben in functie van een lopende overeenkomst, of wanneer het bijhouden van bepaalde van uw gegevens gedurende een bepaalde termijn wettelijk verplicht is.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Op die manier wordt de verwerking tijdelijk stopgezet tot er bijvoorbeeld zekerheid is over de juistheid ervan.

Recht op het intrekken van uw toestemming

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming op elk moment terug in te trekken door ons te contacteren. Voor marketingberichten die u via e-mail van ons ontvangt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming eenvoudig intrekken door op de uitschrijflink te klikken onderaan een dergelijk bericht.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang. Dit dient te gebeuren op basis van specifieke met uw situatie verband houdende redenen. U kan eveneens bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing. Bij marketingberichten per e-mail zal steeds een opt-out voorzien zijn.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw gegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft met uw toestemming of in uitvoering van een overeenkomst, in elektronische vorm te verkrijgen. Op die manier kunnen ze makkelijk aan een andere organisatie worden overgedragen. U heeft bovendien het recht om ons te verzoeken om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie, indien dit technisch mogelijk is.

Recht om klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening zou zijn dat wij uw gegevens op een onjuiste manier verwerken, beschikt u steeds over het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

contact@apd-gba.be

Contactgegevens voor vragen of feedback

U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, hetzij per e-mail naar info@contentforyou.be of per post naar Karel de Floustraat 54, 8000 Brugge, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een andere document waarmee u zich kan identificeren. Deze kopie wordt niet voor andere doelen gebruikt dan de behandeling van uw verzoek.

www.contentforyou.be maakt gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen «cookies » op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een klein bestandje dat door de server van een website in de browser van jouw computer of op jouw mobiele apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren en kunnen enkel een machine (smartphone, laptop, desktop,…) identficeren.

Cookies worden gebruikt om de website te helpen bij het analyseren van hoe gebruikers de website gebruiken met de bedoeling het gebruiksgemak te verhogen, de website te optimaliseren en gepaste dienstverlening aan te bieden. Bij de instellingen van de internetbrowser kan je zelf aangeven dat je een waarschuwing wilt krijgen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt. Je kan er tevens cookies van jouw harde schijf verwijderen indien gewenst. Hou er hierbij wel rekening mee dat de website daardoor mogelijks niet optimaal meer werkt of dat je bepaalde toepassingen niet meer kan gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies.